Έχετε ερώτηση;

MetLife 
 
Λεωφόρος Κέννεντυ 38
Τ.Θ. 21383

1507 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ.: +357 22845845

Fax: +357 22845606

Email: contact@metlife.com

Υποβολή Αποζημιώσεων

Γνωρίζουμε ότι η υποβολή αίτησης αποζημίωσης δεν είναι στις προτεραιότητες σας, όταν στο μυαλό σας έχετε πολλές έγνοιες.  Γι' αυτό και εμείς προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε την διαδικασία αυτή ως ακολούθως:

 

  1. Ενημερώστε μας για την απαίτηση σας εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του συμβάντος. Αυτό μπορεί να γίνει γραπτώς, τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο Κοινοποίησης Απαίτησης CL 101 και να το αποστείλετε ταχυδρομικώς, με τηλεμειότυπο ή ακόμα και ηλεκτρονικά.

 

      Αποστείλετε τα στην Διεύθυνση μας:

      MetLife

      Πρός: Τμήμα Αποζημιώσεων

      Λεωφόρος Κέννεντυ 38

      Τ.Θ. 21383

      1507 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ

 

  1. Αποστείλετε όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την απαίτηση σας εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του συμβάντος. Επιλέξτε το είδος της απαίτησης για να πληροφορηθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε.

 

  1. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την απαίτηση σας είναι συμπληρωμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα – όταν για παράδειγμα πρόκειται για ατύχημα ή νοσηλεία στο εξωτερικό – θα πρέπει να υποβάλετε τα δικαιολογητικά μεταφρασμένα από επίσημη αρχή.

 

  1. Για να μας βοηθήσετε να διεκπεραιώσουμε την απαίτηση σας όσο το δυνατό πιο έγκαιρα, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο πάνω διαδικασία προσεκτικά.

 

  1. Σε αντίθετη περίπτωση η απαίτηση σας είναι δυνατό να καθυστερήσει ή και να απορριφθεί.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε επιπρόσθετες πληροφορίες ή να εξεταστείτε από γιατρό της Εταιρείας πριν την ολοκλήρωση της μελέτης της απαίτησης σας. Εάν αυτό θα ισχύσει στην περίπτωση σας θα σας ενημερώσουμε.

 

Μηνιαίο Επίδομα άδειας αποχής από την εργασία λόγω ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα.

CL 101 - Έντυπο. Kοινοποίηση Απαίτησης Αποζημίωση
CL-4A3A - Έντυπο. Να συμπληρωθεί και υπογραφθεί από τον ασφαλισμένo.

CL-4B3B - Έντυπο. Να συμπληρωθεί από τον θεράποντα Ιατρό.

• CL107 - Έντυπο. Να συμπληρωθεί και υπογραφθεί από τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο (εάν ο ασφαλισμένος είναι αυτοεργοδοτούμενος δεν χρειάζεται) 

• Πρωτότυπες Εξοφλητικές Αποδείξεις.

• Αντίγραφα των εκθέσεων ακτινογραφίας, αξονικής τομογραφίας και οποιωνδήποτε άλλων παρακλινικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το ατύχημα.

Μηνιαίο επίδομα παραμονής σε κλινική ή νοσοκομείο, χειρουργικό επίδομα, επίδομα άδειας αποχής από την εργασία λόγω ασθένειας, νοσοκομειακές παροχές.

CL 101 - Έντυπο Κοινοποίησης Απαίτησης Αποζημίωσης

• CL-4A3A - Έντυπο. Να συμπληρωθεί και υπογραφθεί από τον ασφαλισμένο.

• Πρωτότυπο αναλυτικό τιμολόγιο της κλινικής ή του νοσοκομείου .
• Πρωτότυπες Εξοφλητικές Αποδείξεις ενδονοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών εξόδων που αφορούν την νοσηλεία.
• Αντίγραφα όλων των εκθέσεων των παρακλινικών εξετάσεων που έγιναν όπως ακτινογραφίες, αξονική τομογραφία, βιοψίες. (Θα πρέπει να φέρουν το όνομα του ασφαλισμένου και την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν).

 

Εάν η ανικανότητα συνέβηκε μετά από ατύχημα.

CL 101 - Έντυπο. Κοινοποίηση Απαίτησης Αποζημίωσης για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
CL-4A3A -Έντυπο. Να συμπληρωθεί και υπογραφθεί από τον ασφαλισμένο.
CL107- Έντυπο. Να συμπληρωθεί και υπογραφθεί από τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο.( εάν ο ασφαλισμένος είναι αυτοεργοδοτούμενος δεν χρειάζεται)
•Έντυπο Ιατρικό Πιστοποιητικό για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Να συμπληρωθεί και υπογραφθεί από τον θεράποντα γιατρό.
•Έντυπο Περιγραφή Επαγγελματικών Καθηκόντων  Να συμπληρωθεί και υπογραφθεί από τον ασφαλισμένο.

• Αντίγραφα όλων των εκθέσεων των παρακλινικών εξετάσεων που έγιναν όπως ακτινογραφίες, αξονική τομογραφία, βιοψίες. (Θα πρέπει να φέρουν το όνομα του ασφαλισμένου και την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν).
• Αντίγραφο της αστυνομικής έκθεσης εάν έλαβε γνώση η αστυνομία.
• Κατά διαστήματα ιατρική έκθεση από τον θεράποντα γιατρό (εάν πρόκειται για αποζημίωση της παροχής Απαλλαγής Πληρωμής ασφαλίστρου).
• Σε μερικές περιπτώσεις η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμψει τον ασφαλισμένο σε γιατρό για εξέταση. Εάν αυτό θα συμβεί θα ενημερώσουμε προσωπικά τον ασφαλισμένο.

Ανικανότητα λόγω ασθενείας

CL 101 - Έντυπο Κοινοποίηση Απαίτησης Αποζημίωσης για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
CL4B3B - Έντυπο Να συμπληρωθεί και υπογραφθεί από τον θεράποντα γιατρό και τον ασφαλισμένο.
CL107 - Έντυπο  Να συμπληρωθεί και υπογραφθεί από τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο.( εάν ο ασφαλισμένος είναι αυτοεργοδοτούμενος δεν χρειάζεται)
• Έντυπο Ιατρικό Πιστοποιητικό για Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Να συμπληρωθεί και υπογραφθεί από τον θεράποντα γιατρό.
• Έντυπο Περιγραφή Επαγγελματικών Καθηκόντων Να συμπληρωθεί και υπογραφθεί από τον ασφαλισμένο.

• Αντίγραφα όλων των εκθέσεων των παρακλινικών εξετάσεων που έγιναν όπως ακτινογραφίες, αξονική τομογραφία, βιοψίες. (Θα πρέπει να φέρουν το όνομα του ασφαλισμένου και την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν).
• Κατά διαστήματα ιατρική έκθεση από τον θεράποντα γιατρό (εάν πρόκειται για αποζημίωση της παροχής Απαλλαγής Πληρωμής ασφαλίστρου).
• Σε μερικές περιπτώσεις η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμψει τον ασφαλισμένο σε γιατρό για εξέταση. Εάν αυτό θα συμβεί θα ενημερώσουμε προσωπικά τον ασφαλισμένο.

 

CL101 - Έντυπο. Κοινοποίηση Απαίτησης για Θάνατο
CL-1 - Έντυπο. Θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους διαχειριστές τις περιουσίας του αποβιώσαντα ή/και από τον αντισυμβαλλόμενο.
CL-2 - Έντυπο. Θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον θεράποντα γιατρό.

• Πιστοποιητικό Θανάτου - Πρωτότυπο.
• Πιστοποιητικό Γεννήσεως - Πρωτότυπο
• Διαχειριστήριο Έγγραφο - Πρωτότυπο. Αυτό το έγγραφο εξασφαλίζεται μέσω του δικαστηρίου και αναφέρει τα ονόματα των διαχειριστών της περιουσίας του αποβιώσαντα.
• Απαλλαγή/ Εξουσιοδότηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων – αριθμός εντύπου 70302000. Αυτό το έγγραφο εξασφαλίζεται μέσω του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και επιτρέπει στην Εταιρία την καταβολή του ποσού στους διαχειριστές της περιουσίας του αποβιώσαντα.
• Επιστροφή του Πρωτότυπου Ασφαλιστικού Συμβολαίου.
• Αστυνομική Έκθεση (Στις περιπτώσεις που ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή ανθρωποκτονίας ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θανάτου που τα αίτια διερευνήθηκαν από την Αστυνομία).
• Έκθεση της νεκροψίας εάν ο θάνατος ήταν ξαφνικός.
• Αποκόμματα από εφημερίδες που αφορούν τα γεγονότα θανάτου (εάν υπάρχουν).
• Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί από τους διαχειριστές τις περιουσίας του αποβιώσαντα περαιτέρω έγγραφα.