Skip Navigation

Δέσμευση όσον αφορά στην Δήλωση Αειφορίας

Για περισσότερα από 150 χρόνια, μέλημα της MetLife είναι να δίνει υποσχέσεις και να τις τηρεί. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό των υπαλλήλων μας, των πελατών μας, των μετόχων μας και των κοινοτήτων εντός των οποίων διεξάγουμε τις εργασίες μας – είμαστε συνοδοιπόροι στη ζωή, αλλάζουμε μαζί σας, θέτουμε καθημερινούς στόχους και κτίζουμε τα θεμέλια για ένα πιο σίγουρο μέλλον. Ένα μέλλον όπου η οικογένεια και οι οικονομικοί σας πόροι είναι προστατευμένοι. Ένα μέλλον το οποίο είναι συναρπαστικό και γεμάτο δυνατότητες. Ένα μέλλον βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς. Η στρατηγική μας όσον αφορά τη βιωσιμότητα βασίζεται στην επιδίωξη ενός σίγουρου μέλλοντος, βάσει τολμηρούς στόχους και συνεργασίες που στοχεύουν στη συστηματική αλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η MetLife συμμορφώνεται με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (SFDR), ανατρέξτε στις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία.

MetLife Europe d.a.c. (η “Εταιρεία”)

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών  (ο «Κανονισμός περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών»)

Δήλωση όσον αφορά τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα

Ο Όμιλος MetLife έχει δεσμευτεί να ενεργεί με στόχο τη βιωσιμότητα. Η MetLife, Inc., η οποία είναι η τελική μητρική Εταιρεία της Εταιρείας, ήταν η πρώτη ασφαλιστική Εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ η οποία υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact). Η MetLife, Inc. υποβάλλει αναφορά στον Δείκτη Αξιολόγησης Εταιρικής Βιωσιμότητας Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index  - DJSI) ο οποίος αξιολογεί επιχειρήσεις ετησίως σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα καθώς και στον οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP). Η ετήσια αναφορά βιωσιμότητας της MetLife είναι ευθυγραμμισμένη με την ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Βιωσιμότητας της MetLife η οποία υποβάλλεται στον οργανισμό Global Reporting Initiative, στο Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων Βιωσιμότητας (Sustainability Accounting Standards Board ) και  στο Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις Οικονομικές Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το Κλίμα (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Η Εταιρεία Διαχείρισης Επενδύσεων της MetLife, MetLife Investment Management (MIM), η οποία αποτελεί το θεσμικό όργανο διαχείρισης των γενικών επιχειρήσεων του Ομίλου της MetLife, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου της MetLife τα οποία αποτελούν μέρος του γενικού λογαριασμού του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (ήτοι, το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η Εταιρεία για την κάλυψη των ασφαλιστικών της υποχρεώσεων), καθώς και για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας τα οποία προέρχονται από τα επενδυτικά προϊόντα της Εταιρείας τα οποία βασίζονται στην ασφάλιση. Η MIM έχει υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Επένδυσης (Principles for Responsible Investment - PRI) και είναι μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Επενδύσεων Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Αποτυπώματος (Global Impact Investing Network - GIIN).  

Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές για την ενσωμάτωση του κινδύνου βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν οι παράγοντες βιωσιμότητας στην αειφορία 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις  που δυνατόν να έχουν οι παράγοντες βιωσιμότητας οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση των επενδύσεων και οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων καθώς και για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων της Εταιρείας. Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας σχετικά με τις επενδύσεις την οποία διενεργεί η MIM εκ μέρους της Εταιρείας, περιλαμβάνει την εξέταση σημαντικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων καθώς και παραγόντων διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance (ESG) ), συμπεριλαμβανομένων των εξής:  

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα εντοπίζονται και συζητούνται ώστε να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις που δυνατόν να έχουν οι επενδύσεις στο περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, στους υδάτινους πόρους, στην προστασία της γης, στις κλιματικές αλλαγές και στη χρήση των πόρων) και οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν τα ζητήματα αυτά στο πιστωτικό προφίλ ή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η MIM αξιολογεί επίσης, για λογαριασμό της Εταιρείας, την πιθανή ευθύνη που δυνατόν να αναλάβει ένας εκδότης ασφαλιστικών προϊόντων ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων που δυνατόν να έχουν οι αποφάσεις του στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής προστίμων που δυνατόν να του επιβληθούν από κυβερνητικές υπηρεσίες, του κινδύνου λήψεως δικαστικών μέτρων ή μελλοντικών δαπανών που δυνατόν να πρέπει να καταβληθούν για σκοπούς αποκατάστασης.

Κοινωνικοί παράγοντες

Τα θέματα που τυγχάνουν αξιολόγησης στον τομέα αυτό σχετίζονται με τις αναταραχές στον τομέα της εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας, τη συμμόρφωση με τους εργασιακούς κανονισμούς και τις γενικές εργασιακές σχέσεις και συνθήκες. Εξετάζονται επίσης οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια και την καταλληλότητα των προϊόντων με σκοπό να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες έχουν βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους υπαλλήλους της, τους προμηθευτές της, τους πελάτες της και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται είναι καθοριστικής σημασίας για σκοπούς ανάλυσης των επενδύσεων που διενεργούνται.

Παράγοντες Διακυβέρνησης

Η MIM αξιολογεί διεξοδικά την ποικιλομορφία, την ανεξαρτησία και τα προσόντα των διοικητικών συμβουλίων και των ομάδων διαχείρισης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μελλοντικούς κινδύνους και να ενεργήσουν προς το καλύτερο συμφέρον της επιχείρησης, των μετόχων και άλλων σημαντικών φορέων, εστιάζοντας στον εντοπισμό των ομάδων διαχείρισης που οφείλουν να κοινοποιούν με σαφή και συνεπή τρόπο τις πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες ESG οι οποίοι είναι ουσιώδεις για τις αντίστοιχες τους επιχειρήσεις.  

Η διαχείριση κινδύνων είναι εδραιωμένη στην κουλτούρα της MIM και ενσωματώνεται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Όταν η MIM αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες εκ μέρους της Εταιρείας, η εκτίμηση των παραγόντων ESG αποτελούν ζωτικό μέρος της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας που διενεργεί. Η Εταιρεία πιστεύει ότι η τήρηση ορθών πρακτικών ESG μπορεί να ελαχιστοποιήσει τους οικονομικούς κινδύνους, όπως για παράδειγμα τις διενέξεις που δυνατόν να προκληθούν ως αποτέλεσμα της απώλειας πελατών, της επιβολής πρόστιμων και κυρώσεων καθώς και ως αποτέλεσμα του κόστους αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Οι σχετικοί κίνδυνοι από τους παράγοντες ESG και οι αξιολογήσεις κινδύνου που φέρουν οι παράγοντες ESG, ανάλογα με την περίπτωση, αποτελούν μέρος της συνολικής αξιολόγησης κινδύνου.

Εντός της έννοιας του άρθρου 4 του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (SFDR), η Εταιρεία δεν διατηρεί επί του παρόντος πλήρη στοιχεία σχετικά με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις. Ωστόσο, η Εταιρεία επικεντρώνεται επί του παρόντος στον εντοπισμό και στην εφαρμογή πιο λεπτομερών μεθοδολογιών συλλογής και αναφοράς δεδομένων ΚΔΕ πριν από τον Ιανουάριο του 2022.

Ενεργής Δέσμευση και Έλεγχοι Αποκλεισμού Επενδύσεων

Η Εταιρεία και η MIM θεωρούν ότι η ενεργή συνεργασία με την ηγεσία της Εταιρείας είναι το κλειδί για τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου. Οι αναλυτές επενδύσεων συχνά συνεργάζονται και συμμετέχουν σε συζητήσεις με τα ανώτερα στελέχη μιας εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας διεξαγωγής δέουσας επιμέλειας αλλά και ως μέρος της διαδικασίας παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου. Ο συνεχιζόμενος διάλογος συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σε θέματα βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.

Περαιτέρω, η MIM έχει εφαρμόσει διάφορες διαδικασίες για τον αποκλεισμό επενδύσεων που σχετίζονται με τα στοιχεία ενεργητικού που περιλαμβάνονται στον γενικό λογαριασμό της Εταιρείας. Αυτές οι διαδικασίες αποκλεισμού επενδύσεων εφαρμόζονται σε επενδύσεις που σχετίζονται με επιθέσεις, όπλα αμφιβόλου προέλευσης, καπνικά προϊόντα καθώς και με ορισμένες επενδύσεις που σχετίζονται με τον άνθρακα καύσης.

Η απόφαση για την εφαρμογή αυτών των ελέγχων αποκλεισμού επενδύσεων αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο στην ευρύτερη ιστορία της Εταιρείας σε σχέση με την αειφορία. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία πάντοτε προέβαινε σε επενδύσεις με υπευθυνότητα, αυτοί οι έλεγχοι αποκλεισμού επενδύσεων συνάδουν με την αυξανόμενη εστίαση της MetLife στην αειφορία σε όλα τα επίπεδα και σε ολόκληρο τον οργανισμό. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά τους ελέγχους αποκλεισμού επενδύσεων στους οποίους προβαίνει η Εταιρείας στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: https://www.metlife.com/sustainability/data/policies-codes

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις υπεύθυνες επενδύσεις στις οποίες προβαίνει η MIM στην ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Αειφορίας (Global Sustainability Report) του Ομίλου MetLife μέσω της ιστοσελίδας μας στη διεύθυνση: https://sustainabilityreport.metlife.com/report/

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στην πολιτική δέσμευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία έχει ενσωματώσει τη δέσμευση των μετόχων στην επενδυτική μας στρατηγική, μέσω της ιστοσελίδας μας στη διεύθυνση: https://www.metlife.eu/shareholder-rights-directive-II/

Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές για την ενσωμάτωση του κινδύνου βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν οι παράγοντες βιωσιμότητας στην αειφορία      κατά την επιλογή των διαχειριστών

Πολλά από τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτελούν μέρος των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρείας τυγχάνουν εξωτερικής διαχείρισης από τρίτους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.

Οι ομάδες Διαχείρισης Κεφαλαίων και Εποπτείας του Διαχειριστή Επενδύσεων στην περιοχή EMEA MetLife είναι υπεύθυνες για την επιλογή και την εποπτεία των εξωτερικών διαχειριστών  περιουσιακών στοιχείων και των κεφαλαίων. Η εν λόγω επιλογή και η εποπτεία συνήθως περιλαμβάνει την αξιολόγηση της απόδοσης (τόσο σε απόλυτη όσο και σε σχετική βάση έναντι των κριτηρίων αναφοράς και σε σύγκριση με παρόμοιους ομίλους) σε συνδυασμό με την αξιολόγηση ποιοτικών παραγόντων (όπως για παράδειγμα το επίπεδο ποιότητας της διαδικασίας επενδύσεων, η συνολική δυναμική της ομάδας και το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι διορισμένος ο διαχειριστής). Οι εν λόγω ομάδες πρόσφατα προέβησαν σε ενημέρωση της διαδικασίας επιλογής και εποπτείας κεφαλαίων, ούτως ώστε οι διαδικασίες αυτές να περιλαμβάνουν αξιολογήσεις όσον αφορά τους παράγοντες.

Η ενημερωμένη διαδικασία χρησιμοποιεί τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα σχετικά με τους παράγοντες ESG χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τρίτους προμηθευτές. Οι αναλυτές αξιολογούν τα δεδομένα ESG που αφορούν κάθε στρατηγική ή αμοιβαίο κεφαλαίο, τόσο σε απόλυτη όσο και σε σχετική βάση (έναντι ομότιμων ομάδων) και, όταν είναι απαραίτητο (για παράδειγμα, για εκείνα τα κεφάλαια με τα πιο δυσμενή αποτελέσματα επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου ή για εκείνα που εμφανίζουν αρνητικές τάσεις όσον αφορά τους παράγοντες ESG), θα συμμετέχουν σε συζητήσεις με τους διαχειριστές των περιουσιακών στοιχείων ώστε να κατανοήσουν τις διαδικασίες ESG που τους αφορούν και να βελτιώσουν τις επόμενες βαθμολογίες.

Επιπλέον, αρκετά ερωτήματα που αφορούν τους παράγοντες ESG έχουν προστεθεί στο αίτημα της MetLife για την παροχή πληροφοριών οι οποίες αποστέλλονται σε διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Οι επακόλουθες απαντήσεις θεωρούνται μέρος της συνολικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Η διαδικασία δεν αποκλείει κεφάλαια τα οποία βασίζονται σε βαθμολογίες όσον αφορά τους παράγοντες ESG και αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές οι οποίοι είναι μικρότερου μέγεθος και δεν έχουν στη διάθεση τους μεγάλο αριθμό πόρων ή δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε αναφορά όσον αφορά τους παράγοντες ESG. Ωστόσο, η Εταιρεία ενθαρρύνει τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων με τους οποίους έχει σχέσεις να σημειώσουν σταδιακά πρόοδο και να προσπαθήσουν όσο το δυνατό καλύτερα μπορούν κατά την ετοιμασία των εκθέσεων που υποβάλλουν σε σχέση με τους παράγοντες ESG.  

Πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Αμοιβών

Η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 275 του Κανονισμού 2015/35/ΕΕ («Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός Φερεγγυότητα II»). Παρόλα αυτά, στην πολιτική αμοιβών της Εταιρείας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι τελευταίες πληροφορίες ως προς την σταθερότητα με την ενσωμάτωση των ρίσκων της αειφορίας.

Download the disclosure statement